รหัสสกุลเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน

รหัสสกุลเงินตรา (Currency Code)

 • รหัสสกุลเงินตรา (Currency Code) ในส่วน Import Declaration Control ให้บันทึกค่ารหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน หากสินค้ามีหลายสกุลเงินตราในใบขนสินค้าให้ใช้รหัสสกุลเงินตราที่มีอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุด
 • รหัสสกุลเงินตรา (Currency Code) ในส่วน Import Declaration Control (Invoice) ให้บันทึกค่ารหัสสกุลเงินตราตามมาตรฐาน หากสินค้ามีหลายสกุลเงินตราในใบขนสินค้าให้ใช้รหัสสกุลเงินตราที่มีอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุด
 • รหัสสกุลเงินตรา (Currency) ในส่วน Import Declaration Detail ให้บันทึกค่ารหัสสกุลเงินตราจริงตามมาตรฐาน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Exchange Rate)

 • ให้บันทึกค่าโดยตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราขาเข้า
 • ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินตราที่มีอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุด

หลักการคำนวณราคาของจากเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

 1. การคำนวณราคาของให้เป็นเงินตราไทย ให้ปฏิบัติดังนี้
  • คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่กรมศุลกากรประกาศกำหนด สำหรับการนำเข้าและการส่งออก
  • ของที่นำเข้า ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อยู่ใน วันนำเข้า
  • ของส่งออกให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้อยู่ใน วันที่ออกใบขนสินค้าให้
 2. การประกาศกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร จะดำเนินการ ดังนี้
  • พิจารณากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในรอบ 7 วัน ก่อนวันประกาศ โดยใช้อัตราซื้อสำหรับการส่งออก และอัตราขายสำหรับการนำเข้า
  • ดำเนินการให้มีการประกาศใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก่อนสิ้นเดือนไม่น้อยกว่า 7 วัน และมีผลใช้ในเดือนถัดไป หากวันประกาศตรงกับวันหยุดราชการ ให้ประกาศในวันทำการถัดไป
  • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินหรือในระหว่างเดือน ปรากฏว่าอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินตราไทยสูงขึ้นหรือลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของอัตราที่ใช้อยู่อาจประกาศเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันบังคับใช้
ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรล่าสุด