การตัดบัญชีใบขนสินค้ากับรายงานการนำของเข้า

การตรวจสอบข้อมูล

การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูล Manifest

  1. การยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและการชำระค่าภาษีอากร หรือวางประกันค่าภาษีอากรสำหรับใบขนสินค้า ขาเข้าทุกประเภท ให้สามารถกระทำได้ทั้งก่อนและหลังวันเรือเข้า โดยผู้นำของเข้าหรือตัวแทนต้องสำแดงชื่อเรือ วันเรือเข้า ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า ให้ตรงตามข้อมูล Manifest

  2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเรือเข้า ภายหลังการปฏิบัติพิธีการและชำระค่าภาษีอากรหรือวางประกันแล้ว

    • หากเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราอากร ให้ผู้นำของเข้าหรือตัวแทนยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้านั้น ต่อหน่วยบริการศุลกากรของ ด่านศุลกากรที่นำของเข้า หรือโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงซึ่งเป็นที่ตรวจและเก็บสินค้าดังกล่าว
    • กรณีมีผลกระทบค่าภาษีอากรให้ผู้นำของเข้าหรือตัวแทนชำระค่าภาษีอากรหรือวางประกันค่าภาษีอากรให้ถูกต้องก่อน แล้วจึงจะสามารถรับการตรวจปล่อยสินค้าต่อไป
  3. ข้อมูลบัญชีสินค้า (Manifest)

Seq. Field Name Format Field Description
1 Vessel Name an..35 ชื่อยานพาหนะ
2 Discharge Port n..4 รหัสสถานที่นำเข้า
3 Arrival Date n8 วันที่นำเข้า
4 Master Bill of Lading an..35 เลขที่ใบตราส่ง 1
5 House Bill of Lading an..35 เลขที่ใบตราส่ง 2
6 Company English Name an..70 ชื่อผู้นำเข้าภาษาอังกฤษ ตรวจสอบกับชื่อผู้รับสินค้า (Consignee Name)
7 Total Package Amount n..8 จำนวนหีบห่อรวม
8 Total Package Unit an..2 ลักษณะหีบห่อรวม
9 Gross Weight n..11,3 น้ำหนักรวม สำหรับทางอากาศใช้น้ำหนักตาม D/O
10 Gross Weight Unit an..3 หน่วยของน้ำหนักรวม
11 Release Port n..4 รหัสสถานที่ตรวจปล่อย

การตรวจสอบระหว่างใบขนสินค้ากับ Manifest

ใบขนสินค้า & Manifest เรือ รถไฟ บก อากาศ ไปรษณีย์ ผู้โดยสารนำพา
Vessel Name Y Y - Y - -
Discharge Port Y Y Y Y Y Y
Arrival Date Y Y Y Y Y Y
Master Bill of Lading - - Y Y - -
House Bill of Lading Y Y Y Y Y Y
Company English Name Y Y Y Y Y Y
Total Package Amount(จำนวนหีบห่อรวม) = = >, = = = =
Total Package Unit(ลักษณะหีบห่อรวม) = = = = = =
Gross Weight(น้ำหนักรวม) = = >, = = = =
Gross Weight Unit(หน่วยของน้ำหนักรวม) = = = = = =
Release Port Y Y Y Y Y Y

เลขที่ใบอนุญาตให้ผ่านแดน (ศ.บ.1)

รูปแบบเลขที่ใบอนุญาตให้ผ่านแดนในรูปแบบกระดาษ มีจำนวน 17 หลัก ดังนี้

  • ด่านศุลกากรจะประกาศกำหนดเลข Running 9 หลัก ให้เริ่มต้นด้วยเลขที่ใดเป็นการเฉพาะของแต่ละด่านพรมแดนในสังกัดแตกต่างกันไป เช่น เริ่มต้นด้วย 000000001 หรือ 100000001 หรือ 200000001 เป็นต้น แต่เมื่อขึ้นเดือนใหม่ให้นับ 1 ใหม่

กรณีการนำเข้าทางบกที่ใช้ ศ.บ. 1 หลายฉบับ

กรณีการขนส่งทางบกที่มีการขนส่งผ่านด่านพรมแดนทางบกหลายเที่ยวรถยนต์ให้ดำเนินการดังนี้