จำนวนและน้ำหนักของสินค้า

  • จำนวนหีบห่อรวม (Total Package Amount) ให้บันทึกค่าลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน หากสินค้ามีหลายลักษณะรวมกัน ให้ระบุจำนวนหีบห่อรวม
  • ลักษณะหีบห่อรวม (Total Package Unit Code) ให้บันทึกค่าลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 หากสินค้ามีหลายลักษณะรวมกัน เช่น กล่อง Roll Drum ให้ระบุหน่วยเป็น PK
  • น้ำหนักสุทธิรวม (Total Net Weight) ต้องมีค่าเท่ากับน้ำหนักสุทธิ (Net Weight) รวมทุกรายการเท่านั้น
  • หน่วยของน้ำหนักสุทธิ (Net Weight Unit Code ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram , TNE – Metric Ton , GRM – Gram , CTM – Carat
  • น้ำหนักรวม (Total Gross Weight) ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าน้ำหนักสุทธิรวม (Total Net Weight) เท่านั้น สำหรับทางอากาศใช้น้ำหนักตาม D/O
  • หน่วยของน้ำหนักรวม (Total Gross Weight Unit Code) ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram, TNE – Metric Ton , GRM – Gram , CTM – Carat