เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (Permit Issue Authority)

ลำดับที่ หน่วยงาน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
1 กรมการขนส่งทางบก 0994000161328
2 กรมการขนส่งทางอากาศ 0994000158084
3 กรมการค้าต่างประเทศ 0994000159561
4 กรมการค้าภายใน 0994000161450
5 กรมควบคุมโรค 0994000241801
6 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 0994000036191
7 กรมทรัพยากรธรณี 0994000160887
8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0994000044615
9 กรมธุรกิจพลังงาน 0994000036337
10 กรมประมง 0994000160259
11 กรมปศุสัตว์ 0994000159251
12 กรมป่าไม้ 0994000159897
13 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 0994000244746
14 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 0994000528116
15 กรมวิชาการเกษตร 0994000158921
16 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0994000160682
17 กรมศุลกากร 0994000163011
18 กรมส่งเสริมการส่งออก 0994000159668
19 กรมสรรพสามิต 0994000160461
20 กรมสรรพากร 0994000158441
21 กรมอุตสาหกรรมทหาร 0994000011679
22 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 0994000036213
23 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 0994000041969
24 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 0994000165480
25 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 0994000164980
26 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0994000049447
27 สภาหอการค้าไทย 0994000164921
28 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 0994000740964
29 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0994000165676
30 สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 0994000159544
31 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0994000037015