เลขที่ใบตราส่ง (Bill of Lading)

เลขที่ใบตราส่ง 1 (Master Bill of Lading) และเลขที่ใบตราส่ง 2 (House Bill of Lading) ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้ระบุ ดังนี้

การนำเข้า Mode of Transport เลขที่ใบตราส่ง 1 (Master B/L) เลขที่ใบตราส่ง 2 (House B/L)
ทางเรือ 1 ไม่ต้องระบุ Bill of Lading
ทางรถไฟ 2 ไม่ต้องระบุ Bill of Lading
ทางรถยนต์ 3 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ
คนเดินทางบก 3 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ
ทางเครื่องบิน 4 Master Air Waybill House Air Waybill
ทางไปรษณีย์ 5 ไม่ต้องระบุ เลขรายการศุลกากร (Postal No)
ทางท่อขนส่งทางบก/ทางสายส่งไฟฟ้า 7 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ
ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก 8 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ
เรือเล็กทางทะเล สำหรับด่านศุลกากรทางทะเล 8 Received Control No ของ ศ.บ.1 Item No ของ ศ.บ.1 ส่วนรายการ
ทางผู้โดยสารนำพาจากอากาศยาน 9 ไม่ต้องระบุ เลขที่บัญชีสินค้าที่ผู้โดยสารนำพาลงจากอากาศยาน (Passenger Baggage No)