หลักการรวมรายการสินค้า

 1. เลขที่บัญชีราคาสินค้า (Invoice Number) ให้ระบุค่าตามจริง กรณีการนำเข้าไม่หมดในครั้งเดียว สามารถใช้เลขที่บัญชีราคาสินค้า ในใบขนสินค้าขาเข้าซ้ำได้อีก

 2. ลำดับรายการในบัญชีราคาสินค้า (Invoice Item Number) ให้ระบุค่าตามจริง

  • เพื่อเป็นการแจ้งว่ารายการในใบขนสินค้าขาเข้ารายการนี้มาจาก Invoice Number และ Invoice Item Number ใด
  • ในแต่ละรายการของใบขนสินค้าขาเข้าสามารถใช้ Invoice Number และ Invoice Item Number ซ้ำกันได้ เช่น กรณีใช้สิทธิ BOI, ใช้สิทธิตามมาตรา 29, สุทธินำกลับ

หลักการรวมเอกสาร Invoice เป็นข้อมูล Import Declaration Detail

 1. สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าจัดกลุ่มรายการตามพิกัดศุลกากร (Tariff Code) และรหัสสถิติสินค้า (Statistical Code) เดียวกันรวมกันได้ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  • ชนิดของภาษาอังกฤษ (English Description of Goods) และชนิดของภาษาไทย (Thai Description of Goods) เดียวกัน และ
  • ราคาต่อหน่วยเงินต่างประเทศ (Unit Price Foreign) และราคาต่อหน่วยเงินบาท (Unit Price Baht) เท่ากัน และ
  • รหัสสกุลเงินตรา (Currency) ตามมาตรฐาน ISO ของแต่ละรายการเหมือนกัน และ
  • รหัสประเทศกำเนิด (Origin Country) ตามมาตรฐาน ISO เดียวกัน และ
  • ปีที่ผลิตสินค้า (Product Year) เดียวกัน และ
  • พิกัดสรรพสามิต (Excise No) รวมถึงปริมาณที่ใช้ในการคำนวณภาษีสรรพสามิต (Excise Quantity) และหน่วยของปริมาณ (Excise Quantity Unit) ตามมาตรฐาน ISO เดียวกัน
  • มีรหัสสิทธิพิเศษ (Privilege Code) เดียวกัน และมีประเภทของข้อมูล (Nature of Transaction) เดียวกัน เช่น 11 = เป็นการค้า , 21 = เป็นของแถม/ไม่มีมูลค่าทางการค้า , 90 = รับจ้างทำของ เป็นต้น
 2. ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้แยกรายการของในส่วน Import Declaration Detail แม้ตามบัญชีราคาสินค้าจะมี Invoice Item Number ซ้ำกัน ในกรณีใช้สิทธิทางภาษีอากรต่างกัน ดังนี้

  • เป็นรายการสุทธินำกลับ (Re- Importation Certificate)
  • เป็นรายการใช้สิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • เป็นรายการใช้สิทธิคลังสินค้าทัณฑ์บน (BOND)
  • เป็นรายการใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 29
  • เป็นรายการใช้สิทธิส่งกลับไปยังต่างประเทศเพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 28 (Re-Export)
  • เป็นการใช้สิทธิเขตปลอดอากร (Free Zone : FZ)
  • เป็นการใช้สิทธิเขตประกอบการเสรี (I-EA-T FREEZONE)
  • เป็นรายการขออนุมัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ (Several)
  • การใช้สิทธิประโยชน์ การใช้สิทธิยกเว้นอากร ในกรณีอื่น ๆ (ถ้ามี)
 3. หากมี เลขที่ใบขนสินค้าที่อ้างถึง (Reference Declaration Number) และ รายการในใบขนสินค้าที่อ้างถึง (Reference Declaration Line Nmber) ต่างกัน ให้ แยกรายการของในส่วน Import Declaration Detail ด้วย