การขอวางประกันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

หลักการสำแดงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรณีขอวางประกันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

enter image description here enter image description here