ประเภทของเอกสาร (Document Type)

Type ประเภทของเอกสาร ชนิดเอกสาร
0 ใบขนสินค้าขาเข้า e-Import
1 ใบขนสินค้าขาออก e-Export
2 ใบขนสินค้าผ่านแดน ยังไม่ใช้ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
3 คำร้องขอรับของไปก่อน e-Import
4 คำร้องขอส่งของออกไปก่อน e-Export
5 ใบขนสินค้าขาเข้าปากระวาง ยังไม่ใช้ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
6 ใบขนสินค้าพิเศษผ่านแดนขาออก ยังไม่ใช้ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
7 ใบขนสินค้าพิเศษผ่านแดนขาเข้า ยังไม่ใช้ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
8 ใบขนสินค้าถ่ายลำ (ใบแนบ 9) e-Transition (Transhipment) *
A ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ คลังสินค้าทัณฑ์บน /ตามมาตรา 29 / BOI
B ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ คลังสินค้าทัณฑ์บน /ตามมาตรา 29 / BOI
C ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายจากเขตปลอดอากร เขตปลอดอากร / Free Zone และ เขตประกอบการเสรี / I-EA-T
D ใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร เขตปลอดอากร / Free Zone และ เขตประกอบการเสรี / I-EA-T
P ใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายชำระภาษีอากร_**_
X ใบขนสินค้าขาเข้าของเร่งด่วน_***_ e-Express
Y ใบขนสินค้าขาออกของเร่งด่วน_****_ e-Express

หมายเหตุ

กรณีถ่ายลำในสถานที่เดียวกัน ใน Mode การขนส่งเดียวกัน ใช้ข้อมูล Manifest ขาเข้า Through Cargo ตัดบัญชีกับ ข้อมูล Manifest ขาออก Through Cargo ถือเป็นใบขนสินค้าถ่ายลำขาเข้าและใบขนสินค้าถ่ายลำขาออก

  • ** การขอชำระภาษีอากร เช่น บริโภคภายในประเทศ เพิกถอนสิทธิประโยชน์เรียกเก็บ อากร BOI คลังทัณฑ์บนเก็บอากรเศษวัตถุดิบ การบริจาคของในคลังทัณฑ์บน เก็บอากรเศษวัตถุดิบ ขยะที่มีมูลค่า
  • *** ใช้กับของเร่งด่วนขาเข้าประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3
  • **** ใช้กับของเร่งด่วนขาออกประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2