Self Service & Knowledge Base

ข่าวสารและบทความ

ติดตามข่าวสารและบทความ สำหรับการนำเข้า-ส่งออก รู้ทันทุกความเคลื่อนไหว

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผู้นำเข้ามีหน้าที่ต้องชำระภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จะมีสินค้าบางประเภทที่จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 164/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู

กรมการค้าต่างประเทศ เผยแพร่เอกสาร ขั้นตอนการนำเข้า - สินค้ายา และเภสัชเคมีภัณฑ์

การสมัครและขอทบทวนสถานภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ผ่านระบบ THAI AEO SYSTEM - TAS

บทความวิชาการ - สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษทางศุลกากร ภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO-MRA)

บทความวิชาการ - สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 32) (น้ำมันดีเซล)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

บทความวิชาการ - แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยฐานข้อมูลภาพเอกซเรย์ (X-Ray Image Integration Database- XIID)

บทความวิชาการ - แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยโปรไฟล์ข้อมูลบัญชีสินค้า (Manifest Profile)

จรรยาบรรณและการดำเนินการเกี่ยวกับการพักใช้ และเพิกถอนการอนุญาตตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ