บทความน่ารู้

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ
Read More

การยื่นแจ้งข้อมูลล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2565
Read More

ชื่อของหมวด ตอน และตอนย่อย ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สะดวกแก่การอ้างอิงเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย การจำแนกประเภทให้จำแนกตามความของประเภทนั้น ๆ ตามหมายเหตุของหมวดหรือของตอน ที่เกี่ยวข้องและตามข้อกำหนด
Read More

เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ใน การผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา เอกสารผ่านแดนควบคุมการส่งของจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งภายในประเทศ และเป็นเอกสารค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับของที่นำเข้ามาชั่วคราวโดยได้รับการยกเว้นอากรภายใต้อนุสัญญาเอ.ที.เอ คาร์เนท์
Read More

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผู้นำเข้ามีหน้าที่ต้องชำระภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จะมีสินค้าบางประเภทที่จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
Read More

กรมการค้าต่างประเทศ เผยแพร่เอกสาร ขั้นตอนการนำเข้า - สินค้ายา และเภสัชเคมีภัณฑ์
Read More

บทความวิชาการ - สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษทางศุลกากร ภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO-MRA)
Read More

บทความวิชาการ - สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
Read More

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ - เครื่องปรับสภาพผิวหน้าด้วยคลื่นความถี่สูง
Read More