บทความน่ารู้

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผู้นำเข้ามีหน้าที่ต้องชำระภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จะมีสินค้าบางประเภทที่จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

กรมการค้าต่างประเทศ เผยแพร่เอกสาร ขั้นตอนการนำเข้า - สินค้ายา และเภสัชเคมีภัณฑ์

บทความวิชาการ - สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษทางศุลกากร ภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO-MRA)

บทความวิชาการ - สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

บทความวิชาการ - แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยฐานข้อมูลภาพเอกซเรย์ (X-Ray Image Integration Database- XIID)

บทความวิชาการ - แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยโปรไฟล์ข้อมูลบัญชีสินค้า (Manifest Profile)

จรรยาบรรณและการดำเนินการเกี่ยวกับการพักใช้ และเพิกถอนการอนุญาตตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

MRA หรือ การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกัน เป็นความตกลงระหว่างศุลกากร เพื่อยอมรับมาตรฐานการดำเนินการโครงการเออีโอ และแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างกัน
AEO