การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน BOI กรณี ไม่ได้ส่งออกภายในกำหนด หรือการขอชำระภาษีอากรบริโภคในประเทศ

การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน BOI กรณี ไม่ได้ส่งออกภายในกำหนด หรือการขอชำระภาษีอากรบริโภคในประเทศ