พิธีการสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากร หรือในเขตประกอบการเสรี

ประกาศกรมศุลกากรที่ 22/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศกรมศุลกากรที่ 22/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ แบตเตอรี่ที่ประกอบ หรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือในเขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 กําหนดให้ ยกเว้นอากร สําหรับรถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนและรถยนต์กระบะแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือในเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่นําออกจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เพื่อใช้หรือจําหน่ายภายในประเทศ

ที่มา : กรมศุลกากร