ประกาศกรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 131/2567 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 128/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับการนำเข้าของที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 116/2567 เรื่อง กำหนดราคาของที่นำเข้า ซึ่งได้รับยกเว้นอากรตามประเภท 12 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 111 /2567 เรื่อง การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 (ฉบับที่ 2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 28/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2567 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตจัดตั้ง คำขอเปิดดำเนินการ คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร และการประกอบกิจการในเขตปลอดอากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 15/2567 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 179/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับ รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน