หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2)

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (Thailand – Australia Free Trade Agreement) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตรา อากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งให้ยกเว้นและ ลดอัตราอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 3 แห่งประกาศกรมศุลกากร ที่ 216/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) พิกัดศุลกากรที่ใช้ในการพิจารณาเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า

(2.1) การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ให้พิจารณาตามประเภท และประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 (HS 2022) และ
(2.2) ให้ตรวจสอบการได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกเอกสารแนบ 2 ภาคผนวก 4.1 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 216/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากร ศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้เอกสารแนบ 2 ภาคผนวก 4.1 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าแนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 3 ให้ยกเลิกภาคผนวก 1 - 4 แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 216/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ

ภาคผนวก

ที่มา : กรมศุลกากร


# สิทธิพิเศษทางการค้า # ออสเตรเลีย
Avatar
Administrator
Support Department

Related


Last Update : 27-02-2024