สอบถามวิธีการขอสงวนสิทธิการใช้ฟอร์มรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีมีการนำเข้าสินค้า ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ผู้นำของเข้าไม่สามารถนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) มาแสดงก่อนนำของออกจากอารักขาศุลกากร

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ข้อ 3 (5) ในกรณีที่ผู้นำของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ก่อนนำของออกจากอารักขาของศุลกากร แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากร ให้แจ้งความประสงค์และชำระค่าอากรในอัตราปกติไปก่อน
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 218/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

หมวด 3 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับผู้นำของเข้า

ข้อ 8 กรณีผู้นำของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ณ ขณะนำของเข้า

ในกรณีผู้นำของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) และ/หรือหนังสือรับรองการได้รับสิทธิ ต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรหรือที่นำของเข้า แต่ประสงค์จะใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากรให้ปฏิบัติดังนี้

  1. การจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ผู้นำของเข้าแจ้งความประสงค์และชำระค่าอากรในอัตราปกติก่อนนำของออกจากอารักขาศุลกากร และจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด ดังนี้
    1.1 ช่อง Argumentative Reason Code ให้ระบุรหัสเหตุผล “P14”
    1.2 ช่อง Argumentative Privilege Code ให้ระบุรหัสสิทธิพิเศษ “ACN” ของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น
    1.3 ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

หากผู้นำของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางอากรตามข้อ 8(1) (1.1) และ (1.2) ในการขอการขอยกเว้นอากร หรือลดอัตราอากรศุลกากรของแต่ละรายการในใบขนสินค้าขาเข้านั้น ให้ผู้นำเข้ายื่นคำร้องขอแก้ไขใบขนสินค้า โดยคำร้องนั้นต้องมีคำชี้แจงเหตุผลประกอบ ก่อนนำของออกจากอารักขาของศุลกากร

  1. การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) และ/หรือหนังสือรับรองการได้รับสิทธิเพื่อขอคืนอากร ภายหลังการนำของเข้าต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรหรือที่นำของเข้า”

ที่มา : กรมศุลกากร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 6 ธันวาคม 2566