หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 28/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2)

กรมศุลกากรเผยแพร่ประกาศกรมศุลกากรที่ 28/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรี อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 2) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพัน ตามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area) อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 3 แห่งประกาศกรมศุลกากร ที่ 215/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(2) พิกัดศุลกากรที่ใช้ในการพิจารณาเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า

(2.1) การได้ถิ่นกำเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ให้พิจารณาตาม ประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 (HS 2022) และ

(2.2) ให้ตรวจสอบการได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2.2) ของข้อ 5 แห่งประกาศกรมศุลกากร ที่ 215/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

(2.2) การระบุพิกัดศุลกากรในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AANZ)

ต้องเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 (HS 2022) ในระดับ 5 หลัก

ข้อ 3 ให้ยกเลิกเอกสารแนบ 2 ภาคผนวก 2 กฎเฉพาะรายสินค้า แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 25/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้เอกสารแนบ 2 ภาคผนวก 2 กฎเฉพาะรายสินค้า แนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 4 ให้ยกเลิกภาคผนวก 1 ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมโน ฉบับปี 200 (HS 2017) เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2002 (HS 2022) แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 235/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ

ภาคผนวก

ที่มา : กรมศุลกากร