พัฒนาการของพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

บทความวิชาการ - พัฒนาการของพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร เรื่อง พัฒนาการของพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านมุมมองของการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรี : ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

      ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ หรือ Agreement Establishing the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) เป็นหนึ่งในความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) จำนวน 14 ฉบับที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี มีสมาชิกร่วมกัน 12 ประเทศ คือ อาเซียน 10 ประเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ AANZFTA มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกในการค้าสินค้าระหว่างประเทศ มุ่งเน้นการลดอุปสรรคทางการค้าให้เหลือน้อยที่สุด ลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจเพิ่มการค้าและการลงทุน

บทความโดย : นายวราสิทธิ์ เมืองคุ้ม ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

ที่มา : กรมศุลกากร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 23 เมษายน 2567