5-STEPS จ่าย-เก็บอากรให้ครบถ้วน

บทความวิชาการ - 5-STEPS จ่าย-เก็บอากรให้ครบถ้วน

กรมศุลกากรเผยแพร่ บทความวิชาการ เรื่อง 5-STEPS จ่าย-เก็บอากรให้ครบถ้วน มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ การชำระหรือจัดเก็บอากรขาเข้าให้ถูกต้องครบถ้วนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยและเงื่อนไขหลายประการ นอกจากจะต้องสำแดงพิกัดอัตราศุลกากรให้ถูกต้องแล้ว หากมีการใช้สิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 และมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530 ผู้นำของเข้ายังต้องทราบรหัสสิทธิพิเศษ พร้อมเงื่อนไขในการได้รับสิทธิ และในบางประเภทพิกัดยังมีการกำหนดรหัสย่อย เพื่อกำหนดอัตราอากรที่แตกต่างกันในประเภทย่อยระดับ 8 หลักเดียวกัน ตามเงื่อนไขของโครงสร้างอัตราอากรอีกด้วย ดังนั้นจึงขอสรุปขั้นตอนการสำแดงหรือตรวจสอบ การสำแดงข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อชำระหรือจัดเก็บอากรให้ถูกต้องครบถ้วนดังนี้

บทความโดย : นางนริศรา ชาติวาณิช นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร

ที่มา : กรมศุลกากร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 เมษายน 2567