การดำเนินการกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บทความวิชาการ - การดำเนินการกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 122/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้กำหนดไว้ว่า การเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน สามารถเก็บได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันนำเข้า ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ผู้นำของเข้า อาจขอขยายเวลาเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ออกไปอีก ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันครบกำหนด โดยจะต้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาพร้อม หนังสือยินยอมจากผู้ได้รับใบอนุญาต ต่อพนักงานศุลกากร ที่กำกับคลังสินค้าทัณฑ์บนก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

หากเกินกำหนดตามวรรคแรกกรมศุลกากรมีอำนาจสั่งให้ผู้นำของเข้า หรือผู้ได้รับใบอนุญาตส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร ให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือนหรือดำเนินการชำระค่าภาษีอากรเป็นของภายในประเทศให้แล้วเสร็จ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือหรือดำเนินการอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้ดำเนินการดังกล่าว ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน หากผู้นำของเข้าหรือผู้ได้รับใบอนุญาต ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือกรมศุลกากรจะพิจารณาพักใช้ใบอนุญาต ของผู้ได้รับใบอนุญาตต่อไป

การรับของที่โอนจากคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปอีกแห่งหนึ่งหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น การนับระยะเวลาการเก็บรักษาในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปที่รับโอน

  1. รับโอนวัตถุดิบหรือสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บนอื่น ให้นับระยะเวลาการเก็บรักษา ต่อเนื่องจากวันที่นำของเข้าครั้งแรก
  2. รับโอนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ให้เก็บรักษาได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่รับโอน

การรับของที่โอนจากเขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี การนับระยะเวลาการเก็บรักษาวัตถุดิบ หรือสินค้า ให้นับระยะเวลาการเก็บรักษาในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปที่รับโอน เสมือนได้นำของนั้นเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน

  • หากเกินกำหนดตามวรรคแรก กรมศุลกากรมีอำนาจสั่งให้ผู้นำของเข้าหรือผู้ได้รับใบอนุญาต ส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือนหรือ ดำเนินการชำระค่าภาษีอากรเป็นของภายในประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือหรือดำเนินการอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควร       
  • กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งเตือน ให้ดำเนินการดังกล่าวภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน หากผู้นำของเข้าหรือผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือกรมศุลกากรจะพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตต่อไป
บทความโดย : นายชวัฒน์ ชัยศิริ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการพิเศษ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ

ที่มา : กรมศุลกากร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 พฤษภาคม 2567