Knowledge

การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน BOI กรณี ไม่ได้ส่งออกภายในกำหนด หรือการขอชำระภาษีอากรบริโภคในประเทศ

ของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้สัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร และนำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรี

บทความวิชาการ - การดำเนินการกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บทความวิชาการ - หลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTAs

บทความวิชาการ - พัฒนาการของพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

บทความวิชาการ - 5-STEPS จ่าย-เก็บอากรให้ครบถ้วน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ

การยื่นแจ้งข้อมูลล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 106/2565

ชื่อของหมวด ตอน และตอนย่อย ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สะดวกแก่การอ้างอิงเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย การจำแนกประเภทให้จำแนกตามความของประเภทนั้น ๆ ตามหมายเหตุของหมวดหรือของตอน ที่เกี่ยวข้องและตามข้อกำหนด