Knowledge

บทความวิชาการ - แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยโปรไฟล์ข้อมูลบัญชีสินค้า (Manifest Profile)

จรรยาบรรณและการดำเนินการเกี่ยวกับการพักใช้ และเพิกถอนการอนุญาตตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

MRA หรือ การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกัน เป็นความตกลงระหว่างศุลกากร เพื่อยอมรับมาตรฐานการดำเนินการโครงการเออีโอ และแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างกัน

การยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 สำหรับของที่นำเข้ามาพร้อมกับตนหรือนำเข้ามาเป็นการชั่วคราวตาม ภาค 4 ประเภทที่ 3 (ฉ) และได้นำออกไปแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ - ปลอกคอสำหรับการป้องกันการกัดหรือการเลียแผล (ELIZABETHAN COLLARS)

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร คู่มือการใช้ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 69/2566 เรื่อง การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และเงินประกัน ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร หรือตัวแทนรับชำระ (Bill Payment) และ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ที่ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร ภาพรวมการใช้ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 69/2566 เรื่อง การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และเงินประกัน ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร หรือตัวแทนรับชำระ (Bill Payment) และ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ที่ชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมศุลกากรเผยแพร่เอกสาร Q & A ถามตอบในงานการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งาน ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

กรมศุลกากรเผยแพร่ เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งาน ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV) เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566