เอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ. คาร์เนท์ (ATA CARNET)

เอกสารค้ำประกันเอ.ที.เอ คาร์เนท์ (ATA CARNET) หมายถึงเอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ใน การผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา เอกสารผ่านแดนควบคุมการส่งของจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่งไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งภายในประเทศ และเป็นเอกสารค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับของที่นำเข้ามาชั่วคราวโดยได้รับการยกเว้นอากรภายใต้อนุสัญญาเอ.ที.เอ คาร์เนท์

เอกสารค้ำประกันเอ.ที.เอ คาร์เนท์ (ATA CARNET) หมายถึงเอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ใน การผ่านพิธีการศุลกากร แทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา เอกสารผ่านแดน ควบคุมการส่งของจากด่านศุลกากรแห่งหนึ่ง ไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งภายในประเทศ และเป็นเอกสารค้ำประกันค่าภาษีอากร สำหรับของที่นำเข้ามาชั่วคราว โดยได้รับการยกเว้นอากรภายใต้อนุสัญญา เอ.ที.เอ คาร์เนท์

เอกสารค้ำประกัน (ATA CARNET)

1 ชุด ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

  • ปกหน้าและปกหลัง (สีเขียว) และใบต่อ (สีขาว)
  • แบบส่งออกและแบบนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (สีเหลือง)
  • แบบนำเข้าและแบบส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (สีขาว) และ
  • แบบผ่านแดนขาเข้าและแบบผ่านแดนขาออก (สีฟ้า)

ที่มา : กรมศุลกากร