รหัสสถานที่นำเข้า (Discharge Port )

รหัสสถานที่นำเข้า (Discharge Port ) ให้บันทึกข้อมูลรหัสสถานที่ของศุลกากร ณ ด่านศุลกากร ที่นำของเข้า หรือโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงซึ่งเป็นที่ตรวจและเก็บสินค้าดังกล่าว

รหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) ให้บันทึกข้อมูล ดังนี้

  1. กรณีตรวจปล่อย ณ ด่านศุลกากร ที่นำของเข้า (First Port) รหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) ให้บันทึกข้อมูลรหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) เป็นด่านศุลกากร ที่นำของเข้า (First Port)

  2. หากประสงค์จะขออนุญาตขนย้ายสินค้าไปตรวจปล่อย ณ สถานที่อื่นนอกจากเขตด่านศุลกากร ที่นำของเข้า (First Port) ให้บันทึกข้อมูล ดังนี้

    • รหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) ให้บันทึกข้อมูลรหัสสถานที่ตรวจปล่อย (Release Port) เป็น ด่านศุลกากร ที่นำของเข้า (First Port) และ
    • ให้บันทึกค่า “Y” ในช่องขออนุญาตเปิดตรวจนอกสถานที่ (Inspection request code)

  • หากไม่ติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบจะสั่งการตรวจปล่อยสินค้าโดย “ไม่ต้องมัดลวด”
  • หากติดเงื่อนไขความเสี่ยง ระบบจะสั่งการตรวจเป็น “ให้ไปดำเนินการมัดลวด ณ ด่านศุลกากรที่นำของเข้า” เพื่อนำไปตรวจปล่อยนอกสถานที่ตามที่ระบุข้อมูลไว้ ในช่องรหัสสถานที่ตรวจปล่อยนอกสถานที่ (Outside Release Port)