การขอชำระหรือวางประกันอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน

หลักการสำแดงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรณีมีค่าอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนต้องชำระ

enter image description here

หลักการสำแดงข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรณีขอวางประกันค่าอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและ การอุดหนุน

ตัวอย่าง ราคาศุลกากรที่ต้องชำระ คือ 100,000

ส่งข้อมูลดังนี้ Tariff Code 000034022013 CIF Value Baht 0000000100000.00

enter image description here