วันนำเข้า (Arrival Date)

วันนำเข้า (Arrival Date) วันที่นำเข้ามาสำเร็จ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 วันที่นำเข้า ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) ให้กำหนดดังนี้

  • ใบขนสินค้าขาเข้า ประเภทเอกสาร 0
  • คำร้องขอรับของไปก่อน ประเภทเอกสาร 3
  • ใบขนสินค้าขาเข้าปากระวาง ประเภทเอกสาร 5
การนำเข้า Mode of Transport วันนำเข้า คือ
ทางเรือ 1 วันที่เรือที่นำของเข้ามานั้นได้เข้ามาในเขตท่าที่จะขนถ่ายของขึ้นจากเรือหรือท่าที่มีชื่อส่งของถึง
ทางรถไฟ 2 วันที่รถไฟได้ผ่านเขตแดนเข้ามาในราชอาณาจักร
ทางรถยนต์ 3 วันที่รถที่นำของเข้ามานั้นได้เข้ามาถึงเขตด่านพรมแดน
คนเดินทางบก 3 วันที่เดินเข้ามาถึงเขตด่านพรมแดน
ทางเครื่องบิน 4 วันที่อากาศยานที่นำของเข้ามานั้นได้ถึงสนามบิน ที่เป็นด่านศุลกากร
ทางไปรษณีย์ 5 วันที่เปิดถุงไปรษณีย์
ทางท่อขนส่งทางบก /ทางสายส่งไฟฟ้า 7 วันแรกของเดือนที่มีการขนส่งของทางท่อขนส่งทางบก/ทางสายส่งไฟฟ้า (ให้รวบรวมทำใบขนสินค้าขาเข้าเดือนละฉบับ)
ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก 8 วันที่เรือมาถึงเขตจอดเรือหรือเขตท่าเรือด่านศุลกากรเช่น ด่านศุลกากรเชียงแสน,ด่านศุลกากรหนองคาย,ด่านศุลกากรแม่สอด
เรือเล็กทางทะเล สำหรับด่านศุลกากรทางทะเล 8 วันที่เรือมาถึงเขตจอดเรือหรือเขตท่าเรือด่านศุลกากร เช่น ด่านศุลกากรระนอง, ด่านศุลกากรคลองใหญ่
ทางผู้โดยสารนำพาจากอากาศยาน 9 วันที่อากาศยานที่นำของเข้ามานั้นได้ถึงสนามบินที่เป็นด่านศุลกากร