หลักการปัดเศษทศนิยทมในแต่ละยอดรวม สำหรับการคิดค่าภาษีอากร