มีปัญหาพิกัด ราคา พบพนักงานศุลกากรที่ด่านศุลกากรที่นำเข้า (Assessment Request Code)

 1. กรณีมีปัญหาและต้องการพบพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่นำของเข้า

  • ในเรื่องปัญหาพิกัดศุลกากร อัตราศุลกากร ราคาศุลกากร
  • ในเรื่องที่ต้องแจ้งความไว้ต่อพนักงานศุลกากรก่อนการส่งมอบว่าจะยื่นคำขอคืนเงินอากร และได้มีการแจ้งเหตุผลไว้ในช่องหมายเหตุ (Remark) แล้ว
 2. กรณีของนำเข้าเป็นของที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

  • ของนำเข้าตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร
  • ของเก่าใช้แล้ว
  • ของด้อยสภาพ

 3. ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตาม (1) หรือ (2) ให้ระบุค่า Y ในช่อง Assessment Request Code “มีปัญหาพิกัด ราคา พบพนักงานศุลกากร ที่ด่านศุลกากรที่นำเข้า”

 4. ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะสั่งการตรวจใบขนสินค้าขาเข้าเป็นเปิดตรวจ

 5. พบพนักงานศุลกากร ณ หน่วยบริการศุลกากรที่นำของเข้า เพื่อยื่นหลักฐานหรือเอกสารมาแสดง หรือร้องขอให้พนักงานศุลกากรพิจารณาดำเนินการใด ๆ