รหัสสิทธิพิเศษ (Privilege Code)

รหัสสิทธิพิเศษแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม

 • กรณีชำระอากรขาเข้าตามพิกัดอัตราอากรขาเข้า ภาค 2 ท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รหัสสิทธิพิเศษ 999
 • กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร หรือลดอัตราอากรขาเข้า ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง ออกตามความของมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รหัสสิทธิพิเศษ 000
 • กรณีชำระอากรขาออก หรือยกเว้นอากร ตามพิกัดอัตราอากรขาออก ภาค 3 ท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รหัสสิทธิพิเศษ 003
 • กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร ตามของที่ได้รับยกเว้นอากร ภาค 4 ท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รหัสสิทธิพิเศษ 004
 • กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รหัสสิทธิพิเศษ 005
 • กรณีใช้สิทธิของส่งกลับไปยังต่างประเทศ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 รหัสสิทธิพิเศษ 019
 • กรณีใช้สิทธิลดอัตราอากรขาเข้าโดยมีเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงการคลัง ออกตามความของมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รหัสสิทธิพิเศษ 2XX
 • กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าโดยมีเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงการคลัง ออกตามความของมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รหัสสิทธิพิเศษ 3XX
 • กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร หรือลดอัตราอากรขาเข้าโดยมีเงื่อนไข และต้องนำเข้าเฉพาะทางตามประกาศกระทรวงการคลัง ออกตามความของมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รหัสสิทธิพิเศษ 4XX
 • กรณีใช้สิทธิยกเว้นอากร หรือลดอัตราอากรตามข้อผูกพันตามสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ ออกตามความของมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รหัสสิทธิพิเศษเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข เช่น WTO TAU TJ1 AF1 เป็นต้น

เงื่อนไขการบันทึกข้อมูลตามรหัสสิทธิพิเศษ

 1. รหัสสิทธิพิเศษ “999” ชื่อสิทธิพิเศษ “อัตราอากรตามภาค 2 แห่ง พรก. 2530”

 • บันทึก Privilege Code = 999
 • ระบุ Permit No กรณีต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. รหัสสิทธิพิเศษ “000” ชื่อสิทธิพิเศษ “อัตราอากรตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง มาตรา 12 ภาค 2”
 • บันทึก Privilege Code = 000
 • ระบุ Permit No กรณีต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
3. รหัสสิทธิพิเศษ “003” ชื่อสิทธิพิเศษ “ภาค 3 พิกัดอัตราศุลกากรขาออก”
 • Privilege Code = 003
 • Export Tariff = 9PART3
 • Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก
4. รหัสสิทธิพิเศษ “004” ชื่อสิทธิพิเศษ “ภาค 4 ของที่ได้รับการยกเว้นอากร”
 • การสำแดงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าให้สำแดงตรงกับชนิดของของที่นำเข้า
 • ระบุ Import Tariff = ตามสิทธิที่ใช้ เช่น 1PART4 2PART4 3PART4 5PART4 6PART4 7PART4 10PART4 11PART4 13PART4 แทนการระบุรหัสสิทธิพิเศษ 004
 • ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะนำเข้า (ไม่ใช้รหัสสิทธิพิเศษ 004)
5. รหัสสิทธิพิเศษ “005” ชื่อสิทธิพิเศษ “ยกเว้นอากรตาม พรบ. ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514”
 • บันทึก Document Type = 3 คำร้องขอรับของไปก่อน
 • บันทึก Privilege Code = 005 (สำหรับรายการที่รอการยกเว้นอากร)
 • ระบุ Permit No กรณีต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
6. รหัสสิทธิพิเศษ “019” ชื่อสิทธิพิเศษ “ส่งของกลับตามมาตรา 28 (Re-Import/Re-Export)”
 • ระบุ Re-Export = Y ที่ส่วนรายการในใบขนสินค้าทุกรายการ
 • ระบุ Privilege Code ตามสิทธิที่มีขณะนำเข้า เช่น มาตรา 12, WTO, TAU, AFTA เป็นต้น
 • ระบุ Tariff Code = พิกัดอัตราศุลกากรให้ตรงกับชนิดของที่จะส่งกลับออกไป
 • ระบุ Permit No กรณีต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
7. รหัสสิทธิพิเศษ “2XX” ชื่อสิทธิพิเศษ “การลดอัตราอากรขาเข้าแบบมีเงื่อนไข” หรือ รหัสสิทธิพิเศษ “3XX” ชื่อสิทธิพิเศษ “การยกเว้นอากรขาเข้าแบบมีเงื่อนไข” หรือรหัสสิทธิพิเศษ “4XX” ชื่อสิทธิพิเศษ “การลดอัตราอากรยกเว้นอากรขาเข้าแบบมีเงื่อนไขเฉพาะสถานที่นำเข้า”

 • กรณีที่การได้รับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่ได้กำหนดให้มีการรับรองการนำของเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะจากหน่วยงานอื่น ให้ผู้นำของเข้าบันทึกข้อมูล ดังนี้
  • ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะนำเข้า
  • ระบุ Permit No = เลขที่หนังสือที่ได้รับจากหน่วยงานเฉพาะที่มีสิทธิอนุญาต รวมถึงระบุวันที่ออกใบอนุญาต และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต ด้วย
  • กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ฉบับ ให้แยกบันทึกข้อมูล Permit No ตามรายใบอนุญาต
 • กรณีที่การได้รับลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ได้กำหนดให้มีการรับรองการนำของเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะจากกรมศุลกากร ให้ผู้นำของเข้าบันทึกข้อมูล ดังนี้
  • ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะนำเข้า
  • ระบุ Permit No = เลขที่หนังสือที่ได้รับจากหน่วยงานของกรมศุลกากร โดยเป็นหน่วยบริการที่ทำการอนุมัติอนุญาตในหลักการครั้งแรก (ในการนำเข้าครั้งต่อไปให้อ้างเลขที่เดิม)
  • กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ฉบับ ให้แยกบันทึกข้อมูล Permit No ตามรายใบอนุญาต
 1. รหัสสิทธิพิเศษเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข ชื่อสิทธิพิเศษ “ข้อผูกพันตามสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ”
  • ระบุ Privilege Code = ตามสิทธิ ณ ขณะนำเข้า
  • ระบุ Permit No = เลขที่หนังสือที่ได้รับจากสิทธิในการลดหรือยกเว้นอากรขาเข้า เช่น Form D รวมถึงระบุวันที่ออกใบอนุญาต และรหัสประเทศของผู้ออกใบอนุญาตด้วย
  • กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ฉบับ ให้แยกบันทึกข้อมูล Permit No ตามรายใบอนุญาต

กรณีผู้นำของเข้ายังไม่ได้รับอนุมัติให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร

 • ระบุ Privilege Code = เป็น “000”
 • ระบุ Remark = “ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับ “XXX” (โดยใช้เลขรหัสสิทธิพิเศษตามที่กำหนดเป็นการเฉพาะเรื่องที่ขอคืนเงินอากร)”
 • ชำระอากรในอัตราปกติ
 • ระบุ Assessment request code = Y ขอตรวจสอบพิกัดและ/หรือราคา

รหัสสิทธิพิเศษ ตามข้อผูกพันสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ (Privilege Code)

รหัสสิทธิพิเศษ ประเภทสิทธิพิเศษ ชื่อ/คำอธิบายสิทธิพิเศษ
A00 ASEAN AICO 0 %
A03 ASEAN AICO 3 %
A05 ASEAN AICO 5 %
AAN FTA พหุภาคี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
ACN FTA พหุภาคี อาเซียน-จีน
AF1 ASEAN AFTA
AI1 ASEAN AISP-ราชอาณาจักรกัมพูชา
AI2 ASEAN AISP-สหภาพพม่า
AI3 ASEAN AISP-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
AIN FTA พหุภาคี อาเซียน-อินเดีย
AJ1 FTA พหุภาคี การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร1)
AJ2 FTA พหุภาคี การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร2)
AJ3 FTA พหุภาคี การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร3)
AJ4 FTA พหุภาคี การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น(บัญชีอัตราอากร1 (OEM))
AK1 FTA พหุภาคี อาเซียน-เกาหลี
AK2 FTA พหุภาคี อาเซียน-เกาหลี
AK3 FTA พหุภาคี อาเซียน-เกาหลี
ATG ASEAN อาเซียน
BD1 อื่น ๆ ไทย-บังคลาเทศ
CF1 มาตรา 12 Contract Farming
FL1 อื่น ๆ การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย (HS 2017)
FL2 อื่น ๆ การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย (HS 2017)
FL3 อื่น ๆ การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย (HS 2017)
GS1 อื่น ๆ GSTP
ITA WTO สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศตามความตกลง WTO
KH1 WTO ไทย-กัมพูชา
LA1 WTO ไทย-ลาว
LA2 อื่น ๆ ไทย-ลาว
O01 อื่น ๆ ม.25
TAU FTA ทวิภาคี FTA ไทย-ออสเตรเลีย
TCN FTA ทวิภาคี FTA ไทย-จีน
TIN FTA ทวิภาคี FTA ไทย-อินเดีย
TJ1 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร 1)
TJ2 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร 2)
TJ3 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอาก 3)
TJ4 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร 4)
TJ5 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร 5)
TJ6 FTA ทวิภาคี การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น (บัญชีอัตราอากร 1 (OEM))
TMM อื่น ๆ ไทย-พม่า-ดอยตุง
TNZ FTA ทวิภาคี FTA ไทย - นิวซีแลนด์
TPE พหุภาคี ไทย-เปรู
TSG FTA ทวิภาคี FTA ไทย - สิงคโปร์
WTO WTO WTO