หลักการคำนวณค่าภาษีอากร

หลักการคำนวณค่าภาษีอากรในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

มีข้อกำหนด ดังนี้