การตรวจสอบผลการคำนวณมูลค่าเงิน

การตรวจสอบผลการคำนวณมูลค่าเงินนำเข้า เงินบาท และเงินต่างประเทศ ในใบขนสินค้าขาเข้า

enter image description here