การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า

กรณีก่อนรับของจากอารักขาศุลกากร พบว่าข้อมูลที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้วมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง

 1. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่มีสถานะใบขนสินค้าขาเข้าเป็น “ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมส่งมอบของ”

  • ให้ผู้นำของเข้ายื่นคำร้องต่อบริษัทการบินของคลังสินค้า/โรงพักสินค้า แจ้งว่ายังไม่มี
   ความประสงค์จะขอรับสินค้าดังกล่าว และ
  • ขอให้บริษัทการบินของคลังสินค้า/โรงพักสินค้า แจ้งกลับมายังระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรเพื่อทำการกำหนดชื่อพนักงานศุลกากรตามอำนาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบของดังกล่าว ต่อไป
  • ให้ผู้นำของเข้าจัดทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่นำของเข้า เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยให้ถือเป็นการตรวจพบความผิดเอง
 2. กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่ “ต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และของ” (Red Line)

  • ให้ผู้นำของเข้าจัดทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่นำของเข้า
  • แล้วติดต่อคลังสินค้าเพื่อเตรียมของให้พนักงานศุลกากรตามอำนาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบของดังกล่าว
  • พนักงานศุลกากรจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยให้ถือเป็นการตรวจพบความผิดเอง

กรณีอนุญาตให้ทำการแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้

 1. หากการแก้ไขนั้นไม่กระทบต่อค่าภาษีอากร และอยู่ในเกณฑ์การระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับได้ พนักงานศุลกากรตามอำนาจหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยบริการศุลกากร จะเป็นผู้พิจารณาความผิดและสั่งการผ่อนผันการปรับได้ แล้วจึงรวบรวมการสั่งคดีรายงานเป็นรายเดือน
 2. หากการแก้ไขนั้นกระทบต่อค่าภาษีอากร จะส่งหน่วยงานคดีพิจารณาความผิดก่อนการส่งมอบของไปจากอารักขาศุลกากร

กรณีขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในเรื่องใด ๆ ภายหลังการตรวจปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว

 1. ให้ผู้นำเข้ายื่นคำร้องต่อหน่วยบริการศุลกากร ในเขตพื้นที่ที่ผู้นำของเข้าหรือตัวแทนออกของตาม ใบขนสินค้าขาเข้ามีภูมิลำเนาอยู่ หรือด่านศุลกากรที่นำของเข้า
 2. หน่วยบริการศุลกากร ผู้รับคำร้องจะพิจารณาดำเนินการเป็นการเฉพาะราย โดยให้พิจารณาความผิดด้วย