การยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า

กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่ต้องชำระภาษีอากร

  • ก่อนการชำระค่าภาษีอากรผู้นำของเข้าสามารถส่งข้อมูลยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องพิจารณาความผิด

  • ภายหลังการชำระภาษีอากรแล้ว หากตรวจพบความผิดพลาดในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้นำของเข้าจัดทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่นำของเข้าหรือโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงซึ่งเป็นที่ตรวจและเก็บสินค้าดังกล่าว โดยห้ามยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้า เนื่องจากจะมีผลทางการเงินในส่วนของค่าภาษีอากรที่รับชำระไว้แล้ว

กรณีใบขนสินค้าขาเข้ายกเว้นอากร

  • ใบขนสินค้าขาเข้ายกเว้นอากรที่มีสถานะตัดบัญชีสินค้า (Manifest) แล้ว หากตรวจพบความผิดพลาดในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้นำของเข้าจัดทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่นำของเข้า หรือโรงพักสินค้า หรือที่มั่นคงซึ่งเป็นที่ตรวจและเก็บสินค้าดังกล่าวต่อไป

  • กรณีมีความประสงค์ต้องการยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้นำของเข้าจัดทำคำร้องของยกเลิกต่อต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่นำของเข้า หรือโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงซึ่งเป็นที่ตรวจและเก็บสินค้าดังกล่าว

กรณีใบขนสินค้าขาเข้าขอวางประกันค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guaruntee)

  • ใบขนสินค้าขาเข้าขอวางประกันค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีสถานะตัดบัญชีสินค้า (Manifest) แล้ว หากตรวจพบความผิดพลาดในข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้นำของเข้าติดต่อธนาคารผู้ค้ำประกันเพื่อแจ้งปฏิเสธตั้งวงเงินค้ำประกันมาในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อน.

  • ให้ผู้นำของเข้าจัดทำหนังสือแจ้งขอแก้ไขต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่นำของเข้า หรือโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงซึ่งเป็นที่ตรวจและเก็บสินค้าดังกล่าวต่อไป.

  • กรณีมีความประสงค์ต้องการยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้นำของเข้าจัดทำคำร้องของยกเลิกต่อต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่นำของเข้า หรือโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงซึ่งเป็นที่ตรวจและเก็บสินค้าดังกล่าว.