คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import)

คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import) กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการนำของเข้ามาในราชอาณาจักร ให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสามารถกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปสำหรับการนำของเข้ามาในราชอาณาจักร ทางเรือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ คนเดินเข้ามา ทางเครื่องบิน ทางไปรษณีย์ ทางท่อขนส่งทางบก ทางสายส่งไฟฟ้า ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก เรือเล็กทางทะเลที่เข้าออกด่านศุลกากรทางทะเล ทางผู้โดยสารนำพาขึ้นอากาศยาน

การนำของเข้ามาในราชอาณาจักร หมายถึง การนำของใด ๆ จากภายนอกราชอาณาจักรเข้ามา ในราชอาณาจักรโดยการขนส่งทางเรือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ คนเดินเข้ามา ทางเครื่องบิน ทางไปรษณีย์ ทางท่อขนส่งทางบก ทางสายส่งไฟฟ้า ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก เรือเล็กทางทะเลที่เข้าออกด่านศุลกากรทางทะเล ทางผู้โดยสารนำพาขึ้นอากาศยาน เป็นต้น

ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ด่านศุลกากรที่ระบุไว้ใน บัญชีสินค้าที่มีชื่อส่งของถึง

ในการปฏิบัติพิธีการหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและจะขนเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและ/หรือนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรี
ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าที่มีชื่อส่งของถึง

หากเรื่องใดที่เป็นข้อปฏิบัติเฉพาะของหน่วยงานที่สำนัก/สำนักงานศุลกากรที่รับผิดชอบเสนอระเบียบปฏิบัติและขอความเห็นชอบจากกรมศุลกากร ให้กำหนดเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะหรือแตกต่างไปจากที่กำหนด ในคู่มือฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อปฎิบัติดังกล่าวนั้น

แผนภาพแสดงกระบวนการนำเข้าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import System) แผนภาพแสดงกระบวนการนำเข้าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import System)

ที่มา : ประกาศกรมศุลกากรที่ 133 / 2561 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import)