คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 133/.2561 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import)
ที่มา : กรมศุลกากร

# การนำเข้า
Avatar
Administrator
Support Department