คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออก (e-Export)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 132/.2561 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการส่งออก (e-Export)
ที่มา : กรมศุลกากร

# การส่งออก
Avatar
Administrator
Support Department