การชําระภาษีอากร

  • การบันทึกข้อมูลการชําระภาษีอากรผ่านธนาคาร
  • การวางคํ้าประกันของธนาคาร เมื่อผู้ส่งของออกดําเนินการตั้งภาระค้ำประกันตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนดแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่รับประกันธนาคาร พร้อมกับเปลี่ยนสถานะ ใบขนสินค้าขาออกเป็น “ใบขนสินค้าที่ชําระค่าภาษีอากรแล้ว” โดยอัตโนมัติ
  • ชําระค่าภาษีอากร เมื่อผู้ส่งของออกชําระภาษีอากรแล้วระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขชําระค่าภาษีอากร พร้อมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าขาออกเป็น “ใบขนสินค้าที่ชําระค่าภาษีอากรแล้ว” โดยอัตโนมัติ
  • การวางคํ้าประกันของธนาคารและชําระค่าภาษีอากร เมื่อผู้ส่งของออกดําเนินการตั้งภาระค้ำประกันตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกําหนด และชําระภาษีอากรแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออกเลขที่รับประกันธนาคารและเลขชําระค่าภาษีอากร พร้อมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าขาออกเป็น “ใบขนสินค้าที่ชําระค่าภาษีอากรแล้ว” โดยอัตโนมัติ
  • ยกเว้นอากร ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะออก วันที่ยกเว้นอากร (ไม่มีเลขที่ยกเว้นอากร) พร้อมกับเปลี่ยนสถานะใบขนสินค้าขาออกเป็น “ใบขนสินค้าที่ยกเว้นอากรแล้ว” โดยอัตโนมัติ
  • ตอบกลับข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบกลับเลขที่วางประกัน หรือเลขที่ชําระอากรหรือวันที่ยกเว้นอากร กลับไปให้ผู้ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก (ตาม XML User)