การยกเว้นอากรตามภาค 4

1 ภาค 4 รายการสุทธินำกลับ

 • Re-Importation Certificate = Y (ในส่วนของ Export Declaration Detail)
 • Export Tariff = 1PART4
 • Privilege Code = 004
 • Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก

2 ภาค 4 รายการนำกลับไปซ่อม

 • Re-Importation Certificate = Y (ในส่วนของ Export Declaration Detail)
 • Export Tariff = 2PART4
 • Privilege Code = 004
 • Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก
 • Declaration No = เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าที่อ้างถึง ซึ่งนําของเข้ามาครั้งแรก
 • Declaration Line Number = รายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่อ้างถึง

3 ภาค 4 สิทธิ์ส่งออกทัณฑ์บนนําเข้าชั่วคราว

ของที่นําเข้ามาพร้อมกับตน หรือนําเข้ามาเป็นการชั่วคราวและ จะส่งกลับออกไปภายในไม่เกินหกเดือน นับตั้งแต่วันที่นําเข้ามา

 • Re-Export = Y (ในส่วนของ Export Declaration Detail)
 • Export Tariff = 3PART4
 • Privilege Code = 004
 • Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก
 • Declaration No = เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าที่อ้างถึง ซึ่งนําของเข้ามาตามมาตรา 28
 • Declaration Line Number = รายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่อ้างถึง

18 ภาค 4 สิทธิ์ Re-Export

ของส่งออกที่เป็นของที่นําเข้ามาไม่เกิน 2 ปี และยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะแต่ประการใด

 • Re-Export = Y (ในส่วนของ Export Declaration Detail)
 • Export Tariff = 18PART4
 • Privilege Code = 004
 • Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก
 • Declaration No = เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าที่อ้างถึง
 • Declaration Line Number = รายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่อ้างถึง

ข้อควรระวัง

ไม่ใช่ สิทธิคืนอากรขาเข้าตามมาตรา 28 (Re-Export) ซึ่งมีเงื่อนไขต้องส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งฉบับ และส่งออกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำของนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร โดยให้ชำระค่าภาษีอากรหนึ่งใน 10 หรือไม่เกิน 1,000 บาท ต่อใบขนสินค้าขาเข้า