หลักการบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าขาออก

  • สามารถใช้สิทธิ์ Freezone, I-EAT Free Zone, Bond เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในแต่ละรายการของ ใบขนสินค้า (บันทึกการขอใช้สิทธิ์ในส่วนของ Export Declaration Control)

  • รายการบันทึกในส่วนของ Export Declaration Detail เมื่อบันทึกขอใช้ สิทธิ์ชดเชยอากร (Compensation) แล้วไม่สามารถบันทึกขอใช้สิทธิ์ (Y) ในส่วนของ มาตรา 29, BOI, สุทธินํากลับ, Re-Export อีกได้

  • การสําแดงพิกัดศุลกากร (Tariff Code) ให้สําแดงตรงกับชนิดของของที่ส่งออก (ยกเลิกการสําแดงพิกัด ศุลกากร 99…. ทุกกรณี)

  • ใบขนสินค้าขาออก ถ้า Export Tariff เป็น PART3 (ภาค 3 พิกัดอัตราศุลกากรขาออก) ต้องระบุรหัสสิทธิ พิเศษ Privilege Code = 003 เว้นแต่ กรณีใบขนสินค้าขาออก ถ้า Export Tariff เป็น PART4 (ภาค 4 ของที่ได้รับ ยกเว้นอากร) ต้องระบุรหัสสิทธิพิเศษ Privilege Code = 004