การขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก ณ ด่านศุลกากรที่ส่งออก