หลักการรวมรายการสินค้า

ใช้สิทธิ์ตามมาตรา 29

สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าจัดกลุ่มรายการตามพิกัดศุลกากร และ สูตรการผลิต และ Model (ถ้ามี) โดยต้องสําแดงชนิดสินค้าให้มีรายละเอียดที่จําเป็น เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับสูตรการผลิตที่ต้องการขอคืนอากรได้

ใช้สิทธิ์ชดเชย

สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าจัดกลุ่มรายการตามพิกัดศุลกากร และ ชนิดของของตามเงื่อนไขที่ระบุในการขอชดเชยค่าภาษีอากร

ใช้สิทธิ์คลังสินค้าทัณฑ์บน

ใช้สิทธิ์คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป, คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทแสดงสินค้า, คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทคลังเก็บ

สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าจัดกลุ่มรายการตามพิกัดศุลกากร และ ตามเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า และ รายการใบขนสินค้าขาเข้า ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร โดยต้องสําแดงรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุในการขอยกเว้นอากร

ใช้สิทธิ์คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต

สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าจัดกลุ่มรายการตามพิกัดศุลกากร และ สูตรการผลิต ต้องสําแดงรายละเอียดชนิดสินค้าให้ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุในการขอยกเว้นอากร

ใช้สิทธิ์ BOI

สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าจัดกลุ่มรายการตามพิกัดศุลกากร และ สูตรการผลิต ต้องสําแดงรายละเอียดชนิดสินค้าให้ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุในการขอใช้สิทธิ์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ใช้สิทธิ์สุทธินํากลับ และ Re-Export

สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าจัดกลุ่มรายการตามพิกัดศุลกากร และเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าและ รายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร

ใช้สิทธิ์ประเภท อื่นๆ

สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าจัดกลุ่มรายการตามพิกัดศุลกากร และ ชนิดของของ