สินค้าที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรไม่ครบจำนวน (Short Packing)

Short Declaration Control

Short Declaration Detail

ขอตรวจรับสินค้ากลับคืน

Change Vessel/Flight Schedule Message

การเปลี่ยนเขตท่าที่จะขนถ่าย

การรับบรรทุกของส่งออก