การปฏิบัติงานกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ( แผนฉุกเฉิน )