โครงสร้างข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า

ใบกํากับการขนย้ายสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  1. Goods Transition Control ประกอบด้วย 31 Field
  2. Goods Transition Detail ประกอบด้วย 8 Field

เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล ในกรณีผู้บันทึกไม่สามารถหาข้อมูลได้

  1. หาก Field ใด กำหนดให้ต้องระบุค่า (Value = M) แต่ผู้บันทึกไม่สามารถหาข้อมูลได้
  • สำหรับ Field ที่เป็น Alphabet (แสดงออกเป็นตัวอักษร) ให้ระบุค่าเป็น N/A
  • สำหรับ Field ที่เป็น Numeric (แสดงออกเป็นตัวเลข) ให้ระบุค่าเป็น 0 (ศูนย์)
  1. หาก Field ใด กำหนดให้ไม่ต้องระบุค่า (Value = O) และผู้บันทึกไม่สามารถหาข้อมูลได้ ก็ไม่ต้องบันทึกค่าใด ๆ
  2. หาก Field ใด กำหนดให้ต้องระบุค่า เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด (Value = C) แต่ผู้บันทึกไม่สามารถหาข้อมูลได้
  • สำหรับ Field ที่เป็น Alphabet (แสดงออกเป็นตัวอักษร) ให้ระบุค่าเป็น N/A
  • สำหรับ Field ที่เป็น Numeric (แสดงออกเป็นตัวเลข) ให้ระบุค่าเป็น 0 (ศูนย์)

อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล

อักษรย่อ คำอธิบาย
n3 ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่คือ 3 ตัวอักษร
a3 ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่คือ 3 ตัวอักษร
an3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
n..3 ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
a..3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
an..3 ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
n..16,2 ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมความยาวทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร

Goods Transition Control

Goods Transition Detail