สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

Re-Export

ของนําเข้ามาแล้วส่งกลับออกไปภายใน 1 ปี โดยเสียอากร 1 ใน 10 (ตามมาตรา 28 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560) ให้ระบุค่าดังนี้

 • Re-Export = Y (ในส่วนของ Export Declaration Detail)
 • Privilege Code = 003
 • Export Tariff = 9PART3
 • Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก
 • Declaration NO = เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้าที่อ้างถึง ซึ่งนําของเข้ามาตามมาตรา 28
 • Declaration Line Number = รายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่อ้างถึง

ขอคืนอากรตามมาตรา 29

 • Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่นําของออก (ใน ส่วนของ Export Decalration Detail)
 • 19 bis = Y (ในส่วนของ Export Declaration Detail)
 • Privilege Code = 003
 • Export Tariff = 9PART3
 • Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก
 • Model Number = เลขที่สูตรการผลิต
 • Model Version = เวอร์ชันของสูตรการผลิต
 • Model Company Tax Number = เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตร

คลังสินค้าทัณฑ์บน

คลังสินค้าทัณฑ์บนส่งออกไปต่างประเทศ

 • Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่นําของออก (ในส่วนของ Export Decalration Detail)
 • Bond = Y (ในส่วนของ Export Declaration Detail)
 • ระบบจะตรวจสอบว่าเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ส่งของออกต้องเท่ากับเลขประจําตัว ผู้เสียภาษีอากรที่จดทะเบียนคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ ที่เจ้าของคลังทัณฑ์บนได้แจ้งอนุญาตไว้ ในระบบทะเบียนไว้ในระบบผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 • Privilege Code = 003
 • Export Tariff = 9PART3
 • Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออกสําหรับคลังสินค้าทัณฑ์บน ทั่วไป
 • Declaration No = เลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า
 • Declaration Line Number = รายการในใบขนสินค้าขาเข้าที่อ้างถึง สําหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิต และแบ่งบรรจุ
 • Model Number = เลขที่สูตรการผลิต
 • Model Version = เวอร์ชันของสูตรการผลิต
 • Model Company Tax Number = เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ยื่นสูตร

เขตปลอดอากร (Free Zone)

ส่งออกจาก เขตปลอดอากร (Free Zone) ไปต่างประเทศ

 • Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่นําของออก (ในส่วนของ Export Decalration Detail)
 • Free Zone = Y (ในส่วนของ Export Declaration Detail)
 • ระบบจะตรวจสอบว่าเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ส่งของออกต้องเท่ากับเลขประจําตัว ผู้เสียภาษีอากรที่จดทะเบียนผู้ ประกอบการในเขตปลอดอากร หรือที่ผู้ ประกอบการใน เขตปลอดอากรได้แจ้งอนุญาตไว้ในระบบทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 • Privilege Code = 003
 • Export Tariff = 9PART3
 • Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก

เขตประกอบการเสรี (I-EAT)

ส่งออกจากเขตประกอบการเสรี (I-EAT) ไปต่างประเทศ

 • Export Tax Incentives ID = เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่นําของออก (ใน ส่วนของ Export Decalration Detail)
 • I-EAT Free Zone = Y (ในส่วนของ Export Declaration Detail)
 • ระบบจะตรวจสอบว่าเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ส่งของออกต้องเท่ากับเลขประจําตัว ผู้เสียภาษีอากรที่จดทะเบียนผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีหรือที่ผู้ประกอบการใน เขตประกอบการเสรีได้แจ้งอนุญาตําว้ในระบบทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 • Privilege Code = 003
 • Export Tariff = 9PART3
 • Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก

ชดเชยค่าภาษีอากร

 • Compensation = Y (ในส่วนของ Export Declaration Detail)
 • Privilege Code = 003
 • Export Tariff = 9PART3
 • Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก

ส่งเสริมการลงทุน BOI

 • BOI = Y (ในส่วนของ Export Declaration Detail)
 • Privilege Code = 003
 • Export Tariff = 9PART3
 • Tariff Code = บันทึกพิกัดศุลกากรให้ตรงกับชนิดของของที่ส่งออก
 • BOI License No = เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI
 • กรณีมีการโอนสิทธิ์ BOI ให้ใช้สําเนาใบขนสินค้าขาออกฉบับพิมพ์จากผู้ส่งของออกโดยระบุวันที่ รับบรรทุก (Load Date) พร้อมแสดงรายการการโอนสิทธิ์ BOI ด้วย