สรุปโครงสร้างใบขนสินค้าที่เปลี่ยนแปลง

</div>

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างใบขนสินค้า

ภาพแสดงการปรับปรุงโครงสร้างใบขนสินค้า

กรณีที่ 1 เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับกรมสรรพากร

กรณีที่ 2 เพื่อรองรับการวางประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee Deposit)

กรณีที่ 3 เพื่อรองรับการสําแดงใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศ และใบขนสินค้าที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ต่าง ๆ

กรณีที่ 4 เพื่อรองรับกรณีขอโต้แย้ง/วางประกัน

กรณีที่ 5 เพื่อรองรับการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self Certification)

กรณีที่ 6 เพื่อรองรับกรณี AEOs

กรณีที่ 7 เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD

กรณีที่ 8 เพื่อให้รองรับกับการเชื่อมโยงข้อมูลสําหรับ 3 กรมภาษีสําหรับการชําระค่าภาษีอากรในอนาคตด้วยบัญชีเดบิตบัตรภาษี

กรณีที่ 9 ปรับปรุงการสําแดงข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

กรณีที่ 10 ปรับปรุงขนาดการเก็บข้อมูลของแต่ละ Field ให้เพียงพอต่อการสําแดงใบขนสินค้า และปรับปรุงชื่อ Field และการสําแดงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น