การจัดทําข้อมูลใบกํากับการขนย้ายสินค้า

</div>

ทางเรือ

รหัสสถานที่ตรวจปล่อย และรับบรรทุก เหมือนกัน

รหัสสถานที่ตรวจปล่อย และรับบรรทุก แตกต่างกัน

การส่งออกทางด่านศุลกากรทางทะเลโดยเรือหางยาว

ทางรถไฟ

ทางรถยนต์

เรือตามลํานํ้า

ทางท่อ/สายส่ง

ทางเครื่องบิน

ทางไปรษณีย์

ทางผู้โดยสารนําพาขึ้นอากาศยาน

การส่งข้อมูลโดยใช้เคาน์เตอร์บริการ

การยื่นใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร (Manual)