หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ใช้ตราประทับและลายมือชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESS)

กรมศุลกากรขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

กยท. มีกำหนดการเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดเปิดให้บริการคู่ขนานกับระบบเดิม (ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ระบบ e-Cess)) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และมีกำหนดการยุติการให้บริการระบบเดิม (ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ระบบ e-Cess)) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564

กรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางลงทะเบียน ลดความเสี่ยงติดโควิด - 19 พัฒนาระบบ Customs Trader Portal ให้ผู้นำเข้า - ส่งออกลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ดีเดย์เปิดให้บริการ 1 ก.ค. นี้

ข้อแนะนำการใช้ e - Form D จากเมียนมา

แนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณี e - From D จากประเทศเวียดนาม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แจ้งยกเลิกการใช้รหัส EXEMPT100 และขยายขอบเขตการใช้รหัส EXEMPT99 (แทนการใช้ EXEMPT100)

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ