อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี จากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 และกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 และรับทราบภาพรวม วันหยุดราชการประจำปี 2567 จำนวน 20 วัน

การสมัครและขอทบทวนสถานภาพการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ ผ่านระบบ THAI AEO SYSTEM - TAS

วันนี้ท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ทางระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน (ERV)

แจ้งปิดการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.123 บนระบบ e-Tracking ในวันพุธที่ 24 พ.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. - 12:30 น. โดยจะสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ได้ที่ “ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการเงิน” ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs trader Portal

วันนี้ออกของคล่องตัวและประหยัดกว่าเดิม ตัวแทนออกของสามารถต่ออายุกับกรมศุลกากรง่ายๆผ่าน Customs Trader Portal

การขอรับบริการการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าสำหรับผู้ขอรับบริการ ณ ส่วนทะเบียนและสิทธิประโยชน์ กองมาตรฐานพิธีการราคาศุลกากร

รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งกรมศุลกากรจะระงับการใช้ข้อมูลในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ณ วันที่ 25/04/2566