รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งกรมศุลกากรจะระงับการใช้ข้อมูลในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ณ วันที่ 25/03/2566

อัพเดทการใช้ตารางกฎเฉพาะรายสินค้า (PSRs) “AJCEP” & “ATIGA”

รายชื่อตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2566

การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้า กรณีตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลิตผลพืช

การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร การยื่นขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร กรณีใบขนฯ มีปัญหาเปลี่ยนผ่านพิกัดฮาร์โมไนซ์ จาก HS2017 เป็น HS2022

กรมประมงขอเปิดใช้งานรหัสยกเว้น EXEMPT100 ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2565

พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนสำหรับผลิตภัณฑ์ยา เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคฝีดาษลิง

ศุลกากร ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ต่อยอดพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal ขยายบริการรองรับผู้ประกอบการผู้นำเข้า-ส่งออก และต่ออายุตัวแทนออกของ นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า