รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกที่กรมศุลกากรจะระงับการใช้ข้อมูลในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ณ วันที่ 25/03/2566

รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งกรมศุลกากรจะระงับการใช้ข้อมูลในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ณ วันที่ 25/03/2566

รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งกรมศุลกากรจะระงับการใช้ข้อมูล ในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ณ วันที่ 25/03/2566 มีรายละเอียดดังนี้

  • รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออก ประเภทบุคคลธรรมดา ที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันในระยะเวลาที่กำหนด
  • รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออก ประเภทนิติบุคคล ที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันในระยะเวลาที่กำหนด

ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2565 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ฉบับที่ 2) (ดาวน์โหลดประกาศ) ซึ่งได้มีการแก้ไขระยะเวลา ของผู้นำเข้า/ส่งออกประเภทนิติบุคคล ในการไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรติดต่อกันเป็นระยะเวลาหกเดือน (เดิมกำหนดหนึ่งปี) จึงขอแจ้งเตือนและขอให้ผู้ใช้งานศึกษาทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามี Error : COMPANY TAX NUMBER EXPIRED ตอบกลับจากศุลกากรจำนวนมาก ทำให้ผู้นำเข้า/ส่งออกที่ถูกระงับการใช้ข้อมูลทะเบียน จะไม่สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้ จนกว่าจะแจ้งขอใช้ข้อมูลทะเบียนใหม่

รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออก ประเภทบุคคลธรรมดา ที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันในระยะเวลาที่กำหนด

รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออก ประเภทนิติบุคคล ที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันในระยะเวลาที่กำหนด

ที่มา : กรมศุลกากร